Sökning: "Elin Elwin"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Elin Elwin.

 1. 1. Relationens betydelse för medarbetar­samtalet : En intervjubaserad studie om medarbetarsamtal inom industrin

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Elin Elwin; David Frostell; [2017]
  Nyckelord :Medarbetarsamtal; utvecklingssamtal; uppföljningssamtal; relation; HRM HRD;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka medarbetarsamtalet, granska möjligheterna med medarbetarsamtalet och föreslå eventuella förbättringsförslag. Studien har genomförts på ett stort och ett medelstort företag inom metallindustrin. LÄS MER

 2. 2. Att lita på andras blodgåva : Åsikter om att homosexuella män i praktiken nekas donera blod

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Elin Elwin; [2015]
  Nyckelord :Blood donation; homosexuality; HIV AIDS; prejudices; Bloddonation; homosexualitet; HIV AIDS; fördomar;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats undersöker vilka upp­fattningar sjuksköterskor och homo­sexuella män har kring reglerna för blodgivning, med inriktning på att homosexuella män i praktiken inte får donera blod. Studien har genomförts med kvalitativ intervju som metod. LÄS MER

 3. 3. Homosexualitetens baksida : En skildring om hur homosexualitet hanteras i vardagen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Elin Elwin; [2015]
  Nyckelord :Homosexuality; Strategies; Prejudice; Meeting places; Apps; Homosexualitet; Strategier; Fördomar; Mötesplatser; Appar;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats undersöker vilka strategier homosexuella män och kvinnor använder för att möta andra homosexuella. Genom att använda kvalitativ semi-strukturerad intervju som metod och samtala med 3 män födda innan år 1952, samt ytterligare 3 män och 3 kvinnor födda mellan 1979-1989, visar det sig att informanterna har och använder strategier på olika sätt. LÄS MER

 4. 4. Roller under verksamhetsförlagd utbildning : Om roller som synliggörs i interaktion mellan lärar­student och handledare

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeFilosofiska fakulteten

  Författare :Elisabeth Algborn; Elin Elwin; [2014]
  Nyckelord :VFU; verksamhetsförlagd utbildning; praktik; lärarstudent; handledare; handledning; roller; interaktion; bedömning; yrkessocialisation;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om lärarstudenters upplevelser av verksamhetsförlagd utbild­­ning och synliggör roller som uppkommer i interaktion mellan handledare och student under handledning. Studien genomförs med hjälp av kvalitativa intervjuer med lärarstudenter och utgår från följande frågeställningar:Hur upplever studenterna omedelbar interaktion med handledare under verksamhets­förlagd utbildning?Vilka roller kan identifieras bland lärarstudenter och handledare under verksamhetsförlagd utbildning?Resultaten framhäver att studenterna, på grund av relationens asymmetri, ofta rättar sig efter handledarens agerande och förväntningar. LÄS MER