Sökning: "VFU"

Visar resultat 1 - 5 av 299 uppsatser innehållade ordet VFU.

 1. 1. Historieundervisning och interkulturell kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Erik Samuelsson; Lucas Persson; [2020]
  Nyckelord :Interkulturell kompetens;

  Sammanfattning : Detta är en kunskapsöversikt som har till syfte att undersöka vad den aktuella forskningen framställer gällande frågan om interkulturell undervisning i historieämnet. Syftet har varit att försöka få en uppfattning om hur man som lärare i historia kan utveckla elevers interkulturella kompetens genom ämnet. LÄS MER

 2. 2. Hur många kronor har drottningen? : En läromedelsgranskning i hur textuppgifter i matematik kan anpassas till andraspråkselever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Malin Possbeck; Johanna Steen; [2020]
  Nyckelord :Andraspråkselever; Matematikundervisning; Anpassning; Kulturell kontext; Läromedel; Svenskhet; Textuppgifter;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att genom granskning av två läromedel se hur textuppgifter i matematik för årskurs 3 har anpassats till elever med svenska som andraspråk. Läromedlen som granskades i denna studie var Favoritmatematik 3A samt Guldgruvan. LÄS MER

 3. 3. Samtal om lässtrategier för en ökad läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Tuba Sangin; Maria Martinsson; [2020]
  Nyckelord :funktion; läsförståelse; lässtrategier; samtal;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att reda på hur och på vilket sätt samtal kring lässtrategier spelar en viktig roll av läsförståelsen inom svenskämnet. Av det funna materialet kom vi fram till att lässtrategier ligger till grund för givande diskussioner både lärare-elev och elever emellan. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers syn på musik som språkutvecklande verktyg : På förskolan och öppna förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Hampus Ahlcrona; Girish Framvik; [2019]
  Nyckelord :Music; songs; children s laguage development; preschools; teachers; Musik; sånger; barns språkutveckling; förskolor; öppna förskolor; pedagoger;

  Sammanfattning : Inledning: Idén till denna studie framkom efter vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) från förskollärarprogrammet på Högskolan Väst. Musiken och sången finns alltid närvarande genom sångstunder, spontansång vid matbordet eller i form av sångtexter och noter uppsatta på väggarna. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelse av sin roll som handledare för sjuksköterskestudenter ur ett pedagogiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Helena Johansson; [2019]
  Nyckelord :handledning; pedagogik; didaktik; klinisk undervisning; sjuksköterskestudent;

  Sammanfattning : I uppdraget som sjuksköterska ingår det bland annat att vara handledare åt studenter under VFU (verksamhetsförlagd utbildning). För att studenterna ska kunna sammanfläta teori och praktik behöver handledaren vara väl förtrogen med sjuksköterskeyrket och den vårdvetenskapliga disciplinen. LÄS MER