Sökning: "VFU"

Visar resultat 1 - 5 av 332 uppsatser innehållade ordet VFU.

 1. 1. FÖRSKOLLÄRARSTUDENTERS RESONEMANG OM OMSORG En kritisk diskursanalys av studenters tal om omsorg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Christer Rödin; [2021-08-27]
  Nyckelord :omsorg; diskurs; förskollärarstudent; förskola; EduCare;

  Sammanfattning : Syfte:Det övergripande syftet i studien är att vinna kunskap om hur förskollärarstudenter resonerar om begreppet omsorg i relation till sin utbildning. Mer specifikt åsyftar studien att besvara följande frågor: Hur definierar studenterna begreppet omsorg? Vilka diskurser framträder i talet om omsorg på förskollärarprogrammet? Hur reflekterar studenterna om sina kunskaper om omsorgens roll för det förskolepedagogiska fältet?Teori:Studiens teoretiska ramverk består av Fairclough kritiska diskursanalys (1992,2010) och används även som analysmetod. LÄS MER

 2. 2. Lärarstudenter om språkets roll för andraspråkselevers kunskapsutveckling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Linnea Christell-Rose; Marie Strannabjer Melin; [2021-07-06]
  Nyckelord :språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt; output; andraspråkselever; skolspråk; ämnesbegrepp; pandemirestriktioner.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa i vilken mån intervjuade lärarstudenter upplever att ett språkochkunskapsutvecklande arbetssätt praktiserats vid de grund- eller gymnasieskolor de gjort sinverksamhetsförlagda utbildning (VFU). Syftet konkretiseras i tre frågeställningar: Vilken rollupplever studenterna att ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt haft på de skolorstudenterna gjort sin VFU och i studenternas lärarutbildning? Vilka behov av språk- ochkunskapsutvecklande arbetssätt har studenterna upplevt under sin praktik? och På vilket sättupplever studenterna att ett strukturerat sätt att använda interaktion och samtal i undervisningenpåverkats av pandemirestriktionerna? Studiens resultat baseras på gruppintervjuer med tiostudenter från Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vid ett universitet i Västsverige. LÄS MER

 3. 3. Varför hoppar så många av lärarutbildningen? : En kvalitativ studie om orsakerna till avhoppen från lärarutbildningen vid Umeå Universitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jacob Resare; [2021]
  Nyckelord :teacher education; VFU; reasons;

  Sammanfattning : Many people chose to start the education to become a teacher at Umeå University and other universities in Sweden. But statistics show that only half of all those who started the program finally graduate. LÄS MER

 4. 4. Kroppen, knoppen och musiken : Ett utvecklingsarbete om prestationsångest och scenskräck på estetiska programmet i musik

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Erik Holmbom; [2021]
  Nyckelord :prestationsångest; scenskräck; nervositet; stress;

  Sammanfattning : Detta utvecklingsarbete handlar om att skapa en förståelse för vad som ligger till grund för presta- tionsångest och scenskräck och hur man kan använda sig av olika fysiska och verktyg för att mot- verka sådana känslor. Under höstens VFU-period så har en ensembleklass bestående av elever från årskurs 2 och 3 haft undervisning där fokuset har legat på att implementera diverse övningar för att lära åstadkomma en större fysisk och psykisk förståelse och kontroll över sin kropp och psyke. LÄS MER

 5. 5. Gymnasiekemi under den globala pandemin COVID-19 läsåret 2020/2021 : Hur lärande och kemiundervisning påverkats utifrån ett lärar- och elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Cecilia Ehrenborg Williams; Catarina Eivinsson; [2021]
  Nyckelord :on-line teaching; student learning; chemistry education; secondary school; motivation; corona pandemic effects; fjärrundervisning; lärande; kemididaktik; distansundervisning; gymnasiet; kemiundervisning; pandemianpassningar; motivationstapp;

  Sammanfattning : När coronapandemin slog till våren 2020 var kemiundervisningen på gymnasieskolorna i Sverige planerad huvudsakligen som närundervisning och få skolor och lärare var förberedda på den snabbt beslutade omställningen till fjärrundervisning. Under vår VFU-period under vårterminen 2021 uppstod en unik chans att undersöka hur ett antal erfarna kemilärare ställde om och hanterade denna speciella situation av undervisning med förutsättningar som ständigt ändrades med kort varsel beroende på smittoläget i Sverige. LÄS MER