Att leva med en dödlig cancersjukdom : -Litteraturbaserad studie utgående från självbiografier

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Årligen dör cirka 90 000 personer i Sverige där majoriteten av dödsfall är relaterat till hjärt- och kärlsjukdomar följt av tumörsjukdomar.  Att drabbas av en dödlig cancersjukdom påverkar personens livsvärld drastiskt och kan resultera i att palliativ vård inleds. Sjuksköterskor bör ha kunskap om den döendes egen upplevelse för en förbättrad vård samt ökad livskvalité. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva personers upplevelser av att leva med en dödlig cancersjukdom. Metod: Litteraturstudie baserad på självbiografier. Självbiografier analyserades och analysprocessen utgick från en manifest kvalitativ analys. Resultat: Analysen resulterade i tre huvudkategorier med tillhörande underkategorier. Dessa huvudkategorier och underkategorier är: Lidande och vilse i livet: lidandet känns påtagligt i hela kroppen, känna sig vilse i sin egen kropp och dödsångest.Söka välbefinnande trots sjukdom: viljestyrka och att vara hoppfull. Känna trygghet i situationen: tilltro till familjen och vänner och att känna trygghet och tillit till vårdpersonalen. Slutsats: När en person har drabbats av en dödlig sjukdom kan det uppstå psykiskt påfrestande känslor. Det framkommer även att det tar tid att acceptera sjukdomen och börja leva normalt igen så gott det går. Trots svårhanterliga situationer sökte personerna välbefinnande för en bra livskvalité.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)