De inkuberade företagen - Är det värt det? : En jämförande studie om inkuberade företags förväntningar samt upplevelser av en Inkubator.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Sammanfattning: Bakgrund: En inkubator är ett entreprenöriellt utvecklingsprogram för nystartade företag med utgångspunkt att effektiva deras uppstartsprocess. Företag ingår i en inkubation under en tidsbestämd period där de erbjuds affärsutveckling och rådgivning. De agerar i inkubatorns kontorslokaler tillsammans med andra inkuberade företag. Sociala nätverk är en omfattande del av nystartade företags konkurrenskraft och utveckling på marknaden. Genom sociala nätverk genereras rådgivning, kompetens, kapital och affärsmöjligheter. För att nätverken ska fungera krävs det att entreprenörer interagerar och utbyter information vilket skapar en tillit. Förtroende och tillit möjliggjör för att att nätverken ska vara effektiva och givande, vilket dessutom utgör relationen mellan individerna. Inkuberade företag möter olika utmaningar genom att ingå i ett inkubatorsprogram. Nätverk och kompetens kan vara för likartad samt homogen. Dessutom kan förtroendet mellan de inkuberade företagen och inkubatorn i en flexibel kontorsyta vara komplext. Fortsättningsvis att företagens förmåga att utveckla verksamheten vidare minimeras utan inkubatorns stöd.   Problemformulering: Vilka likheter och skillnader innefattar de inkuberade företagen om inkubatorns program?   Syfte: Syftet med studien är att jämföra de inkuberade företagens förväntningar och upplevelser av en inkubator.   Metod: Uppsatsens har ett kvalitativt tillvägagångssätt och en komparativ forskningsdesign. Således en jämförande studie av de inkuberade företagens förväntningar och upplevelser av en inkubator. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer har använts för att samla data från respondenter. Fyra olika företag i form av Measure and Change, Världens Chans, Lumispectra samt YLDR intervjuades från samma inkubator (Företagsfabriken).   Slutsats: Samtliga inkuberade företag är överens om att inkubatorns nätverk inte är tillräckligt effektivt. Upplevelsen har inte bemött deras förväntningar på grund av brister i effektivitet, organisering samt intressanta aktörer. Förtroende för inkubatorn har påverkats negativt för samtliga företag förutom YLDR vilket grundar sig i inkubatorns verksamhetsstruktur och tillgänglighet. Samtidigt har det blivit bättre över tid. Kapitalanskaffningen har delvis besvarat de inkuberade företagens förväntningar. Framförallt det sociala och humana kapitalet. Däremot har det finansiella kapitalet inte besvarat något företags förväntningar förutom (YLDR).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)