Hur kommuniceras klimatfördelarna med att bygga flerbostadshus i trä

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Forest Economics

Sammanfattning: I takt med en ökad konsumentmedvetenhet och kunskap kring konsumtionens klimatpåverkan kritiseras traditionella strategier inom marknadsföring allt hårdare. Kritiken har framförallt handlat om marknadsförares främjande av överkonsumtion och att på så sätt ha bidragit att skapa ett ohållbart konsumtionssamhälle. I denna uppsats är fallstudie vald som forskningsdesign då undersökningen undersöker det enskilda fallet av kommunikation inom flerbostadshus i trä. Kvalitativ forskning utgör grunden för metoden som används i denna studie. Anledningarna är att få en djupare förståelse för hur kommunikationen sker mellan parterna, samt att få en dynamisk bild över fenomenet då byggandet av flerbostadshus i trä är under ständig utveckling. I form av intervjuer och webbaserade enkäter har rådata samlats in, för att i ord beskriva själva fenomenet. Arbetet använder sig av enkäter Frågeställningen i arbetet utgår ifrån olika kommunikationsteorier. Uppsatsens syfte var att undersöka hur klimatfördelarna kommuniceras mellan företag och beställare, Detta för att få en inblick i vad som kommuniceras, hur processen sker och vad som försvinner i brus. Resultatet visar att företagen kommunicerar främst genom personlig kontakt och genom event och evenemang. Reslutatet visar även på att beställarna anser att företaget inte behöver marknadsföra klimatfördelarna mer, vilket företagen också instämmer. Att i stället behöver andra fördelar än just klimatfördelarna kommuniceras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)