Successful reuse of construction materials across projects - A study on methods and practices

Detta är en M1-uppsats från Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

Sammanfattning: Byggbranschen är Europas och Sveriges största avfallsproducent och står för ungefär en tredjedel av alla klimatutsläpp. Nu när råmaterialet blir dyrare, i kombination med att materialflödet är linjärt, finns ett ökat incitament att bespara och utnyttja befintliga resurser. Återbruk blir därmed en framkomlig väg att minska utsläpp och på sikt bidra till en hållbar utveckling. Tidigare studier har undersökt hinder och framgångsfaktorer med återbruk, men få studier har undersökt möjligheter för ökat återbruk av byggmaterial mellan projekt. Följaktligen undersöker denna studie hur arbetet med återbruk i dagsläget ser ut på Åhlin & Ekeroth Byggnads AB för att identifiera förbättringsområden och ge förslag på metoder och praxis som framgångsrikt kan bidra till ett ökat återbruk av byggmaterial mellan projekt. Inledningsvis genomfördes en litteraturstudie där kunskapsluckor identifierades samt att ett lämpligt tillvägagångssätt för insamling av empiri arbetades fram. Metoden som valdes för insamling av data kallas för Rapid Site Assessment (RSA). Det är en metod som används för att snabbt och effektivt kunna bedöma och utvärdera en byggarbetsplats inom ett visst område. För att kartlägga hur återbruksarbetet fortlöper idag, genomfördes platsbesök på två olika typer av projekt. Det ena projektet var ett Svanenmärkt nybyggnadsprojekt och det andra projektet var ett om- och tillbyggnadsprojekt, där ett återbruksarbete genomfördes som en följd av projektchefens egna initiativ. Under respektive platsbesök genomfördes en observation, en enkätundersökning och en intervju med en sakkunnig på projektet. Ytterligare enkätundersökningar och intervjuer genomfördes därefter med tjänstemän på målföretaget för att skapa bredd på studien och säkerställa en objektiv bedömning av arbetet med återbruk. Resultatet av undersökningen visar att ett system med en planerings- och utvärderingsprocess för arbete med återbruk saknas, samt att graden av engagemang på individnivå och integration av försörjningskedjan måste öka markant för ett ökat återbruk av byggmaterial mellan projekt. En utmaning som identifierades på Åhlin & Ekeroth, utöver de som nämndes i tidigare studier, är svårigheten med att mellanlagra återbrukbart material på grund av bland annat brist på utrymme, kostnader och materialhantering. För att framgångsrikt lyckas i arbetet med återbruk krävs förhöjd kunskap och engagemang hos samtliga aktörer i alla led av ett byggprojekt. Ny lagstiftning kring återbruk och beställare samt företagsledningar som ser en vinning i arbetet med återbruk är två förutsättningar för att sätta fart på återbruksarbetet och prioritera det. Det blir således enklare att börja ställa cirkulära krav i upphandlingen. En tidig dialog med beställare där återbruk tidigt integreras i byggprocessen är väsentligt för att skapa förutsättningar för enklare arbete med demontering i framtida renoveringar och ombyggnationer. Interna utbildningar, ekonomiska incitament och cirkulär projektering är exempel på metoder och praxis som kan främja arbetet och öka återbruket av byggmaterial mellan projekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)