Sökning: "Avfall"

Visar resultat 1 - 5 av 875 uppsatser innehållade ordet Avfall.

 1. 1. CONCEPTUAL DEVELOPMENT OFWATERLESS TOILET

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Industridesign

  Författare :Fredrik Lorén; [2021]
  Nyckelord :Waterless toilet; Product development; design; Industrial design; Concept; Flat packaging;

  Sammanfattning : Poverty is a real problem in many countries. These countries need extra support to get their lives back to a sanitary way of living again. Together with the organization X-Runner and Separett, the people of Peru get access to sanitation solutions such as toilets without profit. LÄS MER

 2. 2. Förskolebarns uppfattningar om hushållsavfalls nedbrytningsprocess : En studie om förskolebarns uppfattningar i samband med organiskt ochoorganiskt avfalls nedbrytningsprocess

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Ida Johansson; [2021]
  Nyckelord :Degradation process; variation theory; waste; perceptions; experience; Nedbrytningsprocess; variationsteori; avfall; uppfattningar; erfarenheter;

  Sammanfattning : One of the biggest environmental issue on our planet is waste that have unnaturally ended up in our nature. By giving the younger children a certain understanding of why we need to take care of our planet, a greater commitment tosustainable development can be created. LÄS MER

 3. 3. Avfall i byggsektorn : Contractor Bygg i Skellefteå AB förberedelse samt implementering av den nya Avfallsförordningen (2020:614).

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Viktor Olofsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. De materialekonomiska effekterna av att kombinera flertalet modeller vid tillskärningsprocesserna : En undersökning av vilka effekter det har på materialåtgången att kombinera flertalet modeller i läggbilder inför tillskärningen hos konfektionsföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Smith Felicia; Ebba Fransson Krook; [2021]
  Nyckelord :Marker; markers; marker making; marker efficiency; material consumption; cut order planning lay planning; increased efficiency; material waste; Lectra Diamino Expert; Läggbild; läggbilder; läggbildstillverkning; läggbildseffektivitet; materialåtgång; skärorderplanering; effektivitetsökning; materialspill; Lectra Diamino Expert;

  Sammanfattning : Textilbranschen är en global bransch som kontinuerligt producerar avfall bl.a. genom spill från tillskärningen. För att de globala hållbarhetsmålen ska kunna uppnås krävs mer studier på de olika alternativen för att minimera och eliminera avfallet. LÄS MER

 5. 5. Experimentell studie av driftparametrar och deras inverkan på förbränningen hos en avfallseldad rosterpanna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Christoffer Nordström; [2021]
  Nyckelord :waste combustion; grate boiler; design of experiments; avfallsförbränning; rosterpanna; försöksplanering;

  Sammanfattning : Energiåtervinning av avfall genom förbränning är en av de dominerande metoderna i Sverige för att reducera mängden avfall. I Sverige förbränns cirka 6 miljoner ton avfall årligen och detta genererade år 2019 16 TWh värme och 2 TWh elektricitet. LÄS MER