De anställdas outnyttjade kreativitet : En fallstudie på Ica DE Borlänge

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

Författare: Viktor Nylén; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syftet med examensarbetet var att med utgångspunkt i ett konkret exempel, beskriva hur

företag kan organisera verksamheten för att ta till vara på de anställdas outnyttjade kreativitet.

Materialet i examensarbetet kan mycket väl tillämpas och användas i andra organisationer än

den studerade organisationen Ica DE Borlänge. Dock bör beaktande tas till den specifika

kontexten som föreligger vid implementeringen av materialet.

Med stöd av den teoretiska referensramen visar resultaten av analysen ett behov av en ny

organisationsstruktur med tydliga roller och nya belöningssystem. Den studerade

organisationen är en lärande organisation där ett medarbetarengagemang söker främjas.

Genom en ny organisationsstruktur med tydliga roller ökar detta medarbetarengagemanget

och fler genomförda förbättringar genomförs snabbare, vilket bidrar till att de anställdas

outnyttjade kreativitet tillvaratas på ett framgångsrikt sätt. De nya belöningssystemen flyttar

fokus till medarbetarengagemanget och förbättringsarbetet, vilket främjar ett genomsyrande

Lean-tänkande i organisationen. Belöningssystemen skapar även jämnare produktionsflöden

som höjer arbetssäkerheten, ökar produktionskvalitén, minimerar stress samt skapar goda

förutsättningar för att beräkna personalbemanningen.

Kvalitativa metoder har använts för datainsamlingen. Dessa utfördes genom en förstudie och

en fallstudie. Fallstudien bestod utav bakgrundsintervjuer, en intervjustudie samt en

observation.

Det empiriska materialet visar att organisationen arbetar med ett omfattande

förbättringsarbete i alla organisatoriska nivåer. Både chefer och medarbetare har viljan och

ambitionen att få till ett framgångsrikt förbättringsarbete, men trots flera års arbete med Lean

efterfrågas ändå mer tid, bättre organisationsstruktur samt en sambandskoordinatör med

specialistkompetens som driver förbättringsarbetet framåt. Empirin ger en viss indikation på

att förbättringsverksamheten har anpassats och organiserats till den befintliga

organisationsstrukturen. Förbättringsarbetet torde bli mer framgångsrikt om verksamheten

anpassas och organiseras utefter de anställdas outnyttjade kreativitet istället.

I summering av slutsatsen åskådliggörs två centrala variabler som kan bidra till långsiktiga

framgångar i arbetet med att tillvarata de anställdas outnyttjade kreativitet. En ny

organisationsstruktur med tydliga roller som fokuserar på förbättringsarbetet samt nya

belöningssystem för inlämnade förbättringsförslag, skulle vara av stor betydelse för ett

långsiktigt medarbetarengagemang i en framgångsrik organisation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)