Implementering av Lean på Migrationsverket

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att öka kunskapen om implementeringen av Lean på Migrationsverket och vad Lean-filsofin kommit att innebära för verksamheten enligt de anställdas perspektiv. Studien ska undersöka vilka verktyg det finns inom Lean för att förbättra en offentlig verksamhet och vilken medvetenhet som ligger hos personalen på Migrationsverket kring den nya organisationsformen. En kvalitativ metod valdes för att få en djupgående bild av hur implementeringsarbetet på Migrationsverket ser ut. Den kvalitativa studien består av en semistrukturerad intervjuform, vilket innebär att det finns förutbestämda frågor men att det ges utrymme till följdfrågor samt ändring i strukturen om det så kräver. Intervjudelen består av intervjuer med sex anställda på Migrationsverket i Malmö. Som teoretisk bas utgår studien från Lennart Lundquists, offentliga etos, New Public Management, den traditionella byråkratiseringen och Sannerstedts implementeringsteori. Studiens resultat visar att det finns skilda meningar om vad implementeringen av Lean kommit att innebära för verksamheten. Majoriteten av de anställda anser dock att Lean mestadels inneburit förbättringar snarare än försämringar. Det framgår visserligen att det finns vissa problem som är svårlösta när man jobbar efter Lean. Ett av dem är standardiseringar, där ibland ekonomivärdena sätts för andra värden. Enligt Lundquist teori om vårt offentliga etos prioriteras ekonomiska värden framför demokratiska värden och att offentlig förvaltning i större utsträckning tänker på att spara pengar istället för att göra det rätta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)