Kan du bevisa det? : En undersökning om brottsoffers ansvar i våldtäktsmål.

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning:

Uppsatsen består av en kvalitativ forskningsstudie med kritisk diskursanalys som metod där syftet är att undersöka hur kvinnliga brottsoffers ansvar framställs i våldtäktsmål.

I studien användes sju våldtäktsdomar och genomförandet av diskursanalysen inleddes med att domarna lästes noggrant för att förstå vilka underliggande föreställningar som finns gällande offer i våldtäktsmål. Vidare dekonstruerades texterna för att identifiera meningar och stycken där vi sökte återkommande mönster, vilket bildar diskurser. Det mest framträdande i undersökningen redovisas genom fyra diskurser som utgör hur offrets ansvar konstruerats i domarna. De består av sexualiserat våld, motstånd, bakomliggande faktorer och reaktion. I diskursen om det sexualiserade våldet normaliseras våldshandlingen och båda parter blir tilldelade ansvar i händelsen. Vidare begränsar diskursen utrymmet för att våldet ska kunna ses på som en ensidig våldshandling. Diskursen om motstånd tillskriver kvinnan ansvar att göra ett tydligt motstånd, både fysiskt och verbalt. Vilket begränsar utrymmet för utsagor kring huruvida mannen upplevt ett tydligt samtycke eller ej. I diskursen om bakomliggande faktorer antyds det genom de våldtäktsdomar som analyserats att kvinnans kropp anses som öppen och tillgänglig för utomstående fram till dess att kvinnan uttrycker annat. Därav läggs ett ansvar på kvinnan att tydliggöra motsatsen. Vidare har vi identifierat en diskurs om offrets reaktion, där vi funnit att det läggs ansvar på kvinnan att agera aktivt i direkt anslutning till övergreppet för att uppfattas som ett trovärdigt våldtäktsoffer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)