Att simulera en uthållighetsidrottare

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Mekanik; KTH/Mekanik

Författare: Alexander Bölke; Lars Swahn; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

De två fysiologiska egenskaper som har störst betydelse för en individs uthållighet är maximalsyreupptagningsförmåga och den så kallade övre laktattröskeln. Dessa egenskaper tas bäst fram genomett så kallat tröskeltest och ett maxtest, vilket en litteraturstudie och en intervju av en expert i ämnethar visat.

Egenskaperna skulle sedan kopplas till en Matlabmodell utvecklad för att simulera bland annatutmattning för en individ på en given bana. För att åstadkomma detta genomfördes ett tröskeltest ochett maxtest på två individer för att mäta den övre laktattröskeln och den maximalasyreupptagningsförmågan. Testerna utfördes på Aktivitus i Solna. Därefter simulerades maxtesternaför varje individ i denna Matlabmodell.

Det visade sig att den övre laktatröskeln hade en ganska direkt koppling till Matlabmodellen vilketinnebär att man kan föra in uppmätta värden direkt i modellen medan den maximalasyreupptagningsförmågan koppling till modellen behöver undersökas närmare.

Experimenten har genomförts som en del av ett projekt som drivs av professor Anders Eriksson påKTH och hans kollegor från Karolinska Institutet och Mittuniversitetet. Teknik/arbetsekonomi somhar betydelse för uthålligheten har i detta arbete förbisetts. För att få bättre och säkrare resultatbehöver fler tester utföras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)