Frivilligorganisationer som utanförskapets förlängdaarm eller väg till socialt medborgarskap? : En fallstudie om personals uppfattningar av ideelltarbete mot akut hemlöshet

Detta är en Magister-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: Den akuta hemlösheten har ökat i såväl Sverige som internationellt under de senastedecennierna, där den ideella sektorn har fått en allt större roll i att erbjuda välfärdstjänster föratt stävja samhällsproblemet. Tidigare forskning har visat på både problematiska ochgynnsamma aspekter med organiseringen av det ideella arbetet mot akut hemlöshet. Ideelladagliga verksamheter riskerar att bidra till att situationen i hemlöshet snarare upprätthålls änförändras samtidigt som individer i hemlöshet får basala och sociala behov tillgodoseddagenom insatserna. I tidigare forskning har dock lite utrymme getts åt att undersöka dagligafrivilligorganisationers arbete mot akut hemlöshet i Sverige i förhållande till sociala rättigheteroch sociala skyldigheter. Den här kvalitativa studien har därför genom sex semistruktureradeintervjuer med personal samt deltagande observationer undersökt en dagligfrivilligorganisations insatser, funktion och syfte med utgångspunkt i socialt medborgarskapoch erkännandeteori. Studiens resultat visar att relationskapande mellan personal och gäster iakut hemlöshet är centralt för att skapa tillit men leder också till en dold disciplinering, vilketär en förutsättning för att skapa en social miljö som präglas av alla människors lika värde.Resultaten visar även att den ideella verksamhetens insatser kan bidra till att individer i akuthemlöshet kan tillvarata sociala rättigheter inom verksamhetens kontext samtidigt somverksamheten kan innebära dels en förutsättning, dels en barriär för gäster att kunna uppfyllasociala skyldigheter gentemot samhället. Relationen mellan gäster och personal kan emellertidleda till känslor av erkännande hos gäster och därmed främja självförverkligande. Socialarättigheter behöver ges lättare åtkomst till på strukturell och lokal nivå för att individer i akuthemlöshet ska ges förutsättningar att kunna delta i samhällsgemenskap och samhällsutveckling.Studiens resultat är av relevans för socialt arbete såväl på nationell och kommunal nivå som förden ideella sektorn och bidrar till en fördjupad orientering över dagliga frivilligorganisationersansvarsroll och insats i arbetet mot akut hemlöshet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)