Läroboksanalys med fokus på utvecklandet av oral och auditiv förmåga

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Daniel Forsaeus; [2008]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sammanfattning: Den kommunikativa kompetensen, som väldigt förenklat innebär förmågan att kunna kommunicera på ett naturligt sätt, är ett nyckelkoncept i dagens kursplaner i moderna språk. Kursplanerna lägger tyngdpunkten på det muntliga, på att kunna samtala och därmed bör oral och auditiv förmåga stå i centrum i undervisningen. Då läroböcker har en stark tendens att styra undervisningen i en viss riktning, har de tre vanligast förkommande läroböckerna som används i italienska steg 1 analyserats. Språksynen i såväl lärarhandledningar som textböcker och övningar granskas. Hur ser de muntliga och auditiva övningarna ut? Stämmer dessa överens med den språksyn som läromedelsförfattarna presenterat? Vad tycker tycker två lärare som använder eller har använt sig av dessa böcker om de berörda läromedlen? Med hjälp av denna uppsats kommer lärare och blivande lärare i moderna språk förhoppningsvis att reflektera över de läroböcker de använder eller planerar att använda i sin undervisning. Slutsatsen är att det finns skillnader läroböckerna emellan vad gäller de analyserade övningarnas natur och att de nyare böckerna är bättre anpassade till den nya läroplanen. De nyare läroböckerna vänjer även eleverna vid att själva tänka på målspråket och att uttrycka egna tankar och åsikter, vilket i sig är ett av ämnets mål.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)