Att fira Ramadan med diabetes : En systematisk litteraturstudie av muslimska personers upplevelser

Detta är en Magister-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

Författare: Ildikó Pappné Bartyik; Lidia Iatco; [2022]

Nyckelord: diabetes; muslim; Ramadan; upplevelse;

Sammanfattning: Bakgrund: Diabetes är en kronisk sjukdom som kan både minska livslängden och försämra livskvaliteten. Islam är den näst största religionen efter kristendomen och fasta under den heliga månaden Ramadan är en viktig tradition för muslimska personer. Diabetes kräver daglig egenvård vilken utgör är en förutsättning för en framgångsrik behandling. Att fasta under Ramadan kan påverka egenvården och läkemedelsbehandlingen. Det är viktigt att sjuksköterskor har kunskap och förståelse om religiösa sedvänjor, vilket kan underlätta och minska risken för medicinska komplikationer för muslimska personer med diabetes som önskar fasta under Ramadan. Syfte: Att sammanställa befintlig vetenskaplig litteratur om muslimska personers upplevelser av att fira Ramadan med diabetes. Metod: En systematisk litteraturöversikt med metasyntes. Föreliggande studie har utgått från de olika stegen i Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Resultat: Resultatet baserades på nio studier och visade att muslimska personer med diabetes fastar under Ramadan, då tron är viktigare än riskerna för komplikationer i samband med fasta. Resultaten sammanfattades i fem tredje nivåns teman vilka var: Vikten av att fira Ramadan, Livsstilsförändringar under Ramadan, Fastans utmaningar, Förståelse och stöd från vårdpersonal och anhöriga samt Behov av information och utbildning. Slutsats: Det är viktigt att sjuksköterskor är kulturmedvetna och kan ge stöd och en personcentrerad omvårdnad till muslimska personer med diabetes som önskar fasta under Ramadan. Det är viktig att inkludera patienten i egenvården för att främja en säker fasta. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)