Praktisk tillämpning av Lean Production : En möjlig väg till minskat slöseri

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

Sammanfattning:

Utländsk arbetskraft konkurrerar allt mer om arbetstillfällen i form av lägre löner och produktionskostnader. Detta gäller inte minst inom bygg- och anläggningsbranschen. Ett sätt att effektivt minska kostnader är att undersöka hur eventuellt slöseri kan undvikas. En filosofi som fokuserar på detta är Lean Production som allt fler företag i bygg- och anläggnings-branschen försöker arbeta enligt. Svensk Markentreprenad AB är ett ungt, växande företag som strävar efter att arbeta effektivare. De vill arbeta strukturerat och är nyfikna på Lean Production, då begreppet blivit allt vanligare. Därför studerades pro-blem hos företaget som skulle kunna förbättras med implementering av Lean i verksamheten samt de förutsättningar som fanns för detta. Genom en studie om Lean Production samt en mikro-etnografisk fältstudie hos årets (2012) Leanpris-vinnare Ytterbygg AB för dokumentation av hur de tillämpat Lean i företaget, samt hur de minskat sitt slöseri, drogs slutsatser kring hur Svensk Markentreprenad kan införa Lean Production på ett håll-bart sätt i sin verksamhet. Det visade sig att Ytterbygg AB var en god förebild då de arbetade ak-tivt med att reducera slöserier som även sågs hos Svensk markentrepre-nad. Genom att implementera Lean på rätt sätt i företaget finns goda för-utsättningar att lyckas strukturera verksamheten och bli effektivare. Det viktigaste är att ta till vara på och inspirera människor till kreativitet. Lean-filosofin bygger på enkla idéer med stort värde.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)