Svenska konsumenters syn på sötnings-relaterad Front-of-package labeling

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Sammanfattning Titel: En studie om hur Front-of-packaging påverkar konsumenters attityder. Nivå: C-uppsats, examensarbete i ämnet företagsekonomi. Författare: Alexandra Ekstrand och Jasmine Wiberg. Handledare: Jonas Kågström och Benny Berggren. Datum: 2019-05-24. Syfte: Vårt syfte är att skapa en djupare förståelse för hur konsumenter värderar sötnings-relaterade hälsopåståenden på livsmedelsförpackningar. Metod: I denna studie har en kvantitativ metod använts där 186 enkätsvar samlades in via en webbaserad undersökning som publicerades på sociala medier. Enkätsvaren analyserades i data- och statistikprogrammet Jamovi där deskriptiva analyser samt faktoranalyser genomfördes. Resultat & diskussion: Ett genomgående drag för i stort sett alla faktoranalyser är att WTP inte påvisar något starkt samband gentemot övriga variabler. Det finns dock ett tydligt samband mellan köpintention och de specifika påståendena i samtliga av faktoranalyser. Det vi funnit är främst att natur- och närvarofokuserade sötningspåståenden på produktförpackningar genererar högst WTP samt att vetenskaps- och närvarofokuserade påståenden ger lägst WTP hos konsumenterna inom denna produktkategori när sötning är i fokus. Uppsatsens bidrag: Undersökningen har främst bidragit genom att utveckla och fördjupa det teoretiska ramverk som André et al. (2018) skapat. Studien har även skapat en djupare inblick i huruvida FOP:ers utformning och karaktär påverkar konsumenters preferenser och WTP samt givit granola-producenter viss vägledning kring vilken karaktär hos påståenden som preferens. Förslag till vidare forskning: Ett exempel på vidare forskning är att ge studien en ny vinkel genom att följa Bonilla (2010, s. 11) tes om att utföra experimentella studier för ett mer verklighetsförankrat resultat. T.ex. genom att utföra ett experiment som innefattar respondenternas interaktion med verkliga produkter och verkliga pengar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)