UTMANINGAR OCH STRATEGIER I ETT VIRTUELLT TEAMS GRUPPDYNAMIK

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: I studien undersöktes hur en fallstudie genom metodtriangulering kan bidra till en nyanserad och detaljerad förståelse för vilka utmaningar och strategier som kan upplevas i utvecklingen av gruppdynamik i ett virtuellt team som bestod av 11 medlemmar. Med en teoretisk grund i Tuckman Phases of Group Development, Systems Centered Theory och An Integrated Model of Group Development undersöktes teamets koppling till modellernas olika faser för att sedan, med hjälp av tidigare forskning, analysera tidigare identifierade utmaningar och strategier. Resultatet presenterar av teamet upplevda utmaningar och använda strategier, vidare förs en diskussion om huruvida dessa kan förklaras av hur stark koppling teamet har till de olika faserna. Studiens bidrag riktar kritik av grupputvecklingsmodellernas avsaknad av hänsyn till kontextuella faktorer som i virtuella team ofta är i ständig förändring samt att organisationer och team behöver skapa förutsättningar i form av stabilitet i gruppsammansättningen för att ett team ska kunna utvecklas till att bli produktiva. De praktiska implikationerna som presenteras indikerar att team bör försöka skapa förutsättningar för att utveckla gruppdynamiken genom att inte ständigt ändra gruppsammansättningen. Om det inte är möjligt är det sannolikt att rekrytering av seniora medlemmar är mer fördelaktigt. Användningen av metodtriangulering bidrog till att skapa den eftersträvade förståelsen om virtuella team och föreslås att användas i framtida forskning för att ytterligare nyansera komplexiteten i virtuella teams gruppdynamikutveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)