Astma/KOL sjuksköterskans erfarenhet av att motivera patienter med KOL diagnos till ökad fysisk aktivitet : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av de vanligaste diagnoserna i primärvården. En viktig del av astma/KOL sjuksköterskans roll är att motivera patientgruppen till ökad fysisk aktivitet då de ofta är fysiskt inaktiva på grund av sitt hälsotillstånd. Syfte: Syftet med studien var att beskriva astma/KOL sjuksköterskans erfarenheter av att motivera patienter med KOL diagnos till ökad fysisk aktivitet. Metod: Kvalitativ design med induktiv ansats valdes som metod och nio semistrukturerade intervjuerna genomfördes. Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Två kategorier framkom i analysen. I den första kategorin Strategier beskrevs olika tillvägagångssätt för hur astma/KOL sjuksköterskan motiverade patienterna till ökad fysisk aktivitet. I den andra kategorin Samverkan med andra framkom vikten av att samverka med andra professioner för patientens bästa, men även en fungerande samverkan mellan astma/KOL sjuksköterskor var av stor vikt. Slutsats: Astma/KOL sjuksköterskan beskrev att det var viktigt att hitta individanpassade strategier för att kunna motivera till ökad fysisk aktivitet. Att hjälpa patienten att hantera känslor av skam och skuld som ett led i att motivera var betydelsefullt enligt sjuksköterskorna. Beroende på vilket sjukdomsstadie patienten befann sig i kunde sättet att motivera se olika ut, men det var alltid den enskilda individen som satte ramen för på vilket sätt sjuksköterskorna motiverade. Anhöriga involverades endast till liten del. Då patienterna ofta var i behov av styrda råd användes motiverande samtal (MI) endast i liten utsträckning. Interprofessionell samverkan och samverkan mellan astma/KOL sjuksköterskor har betydelse för en bra vård för patientgruppen. Om mer tid och resurser ges ökar detta förutsättningarna till en bra vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)