Smärta hos patienter med cancersjukdom : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Hafza Ibrahim; Parmis Shafiee; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Smärta är en upplevelse som innehåller kroppsliga, känslomässiga och existentiella komponenter. All smärta som upplevs behöver inte och ska inte behandlas med smärtstillande. Genom att använda icke-farmakologiska metoder kompletteras behandling av smärta hos patienter med en cancersjukdom. Ny kunskap kan leda till att fler patienter med en cancersjukdom får rätt behandling vilket kan leda till minskat sjukdomslidande. Sjuksköterskor besitter en viktig roll där de kan minska patienters lidande och kan genom förbättrad kommunikation och bemötande göra skillnad hos patienter med cancerrelaterad smärta. Syfte: Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av smärta och dess påverkan vid cancersjukdom. Metod: En litteraturstudie där 10 artiklar med kvalitativ ansats analyserats. Resultat: Resultatet visade att på grund av outhärdlig smärta blir patienter tvungna att ändra på hela sin livsstil vilket kan leda till ekonomiska påföljder. Patienter uttryckte att sjukvårdspersonal behövde bli bättre på att identifiera och hantera symtom. Patienter erfor att det fanns en brist på kommunikation mellan dem och sjuksköterskor på grund av tidsbrist vilket ledde till att de inte trodde att det fanns effektiva metoder för att kontrollera smärta. Tidsbristen ledde även till otillräcklig förståelse för smärta och situation hos sjuksköterskor. Slutsats: Sjuksköterskor innehar en viktig funktion i att underlätta och stödja vid smärta hos patienter. Då sjuksköterskor ser hur cancersmärta påverkar patienters livskvalité upplever de behovet av att få vidare utbildning och kunskap gällande cancersmärta. Dessutom krävs mer forskning av patienters upplevelser för att kunna identifiera vilka hinder som patienter upplever i sina liv och vad sjuksköterskor kan göra för att underlätta smärttillståndet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)