Medborgardialog vid kollektivtrafikplanering

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Trafik och väg

Sammanfattning: För många människor är kollektivtrafik avgörande för en fungerande vardag. Att planera för kollektivtrafik är komplicerat och måste ta hänsyn till många olika aspekter. Denna rapport syftar till att undersöka en av dessa, medborgardialog vid planeringen av kollektivtrafiken. Genom att svara på vad medborgardialog är, hur det regleras av svensk lag och om förbättringar kan behövas, och slutligen hur olika aktörer i planeringsprocessen, i Skåne, arbeta med medborgarinflytande. Resultaten kom från att studera lagstiftning, riktlinjer, genomförda projekt och intervjua tjänstemän. Det teoretiska ramverket och intervjuresultaten skilde sig åt när det kom till vad medborgardialogen ska bidra med. Det teoretiska ramverket fokuserar på vikten av medborgarinflytande som ett komplement till den representativa demokratin och att målet borde vara att uppnå maximalt inflytande, enligt Arnsteins stege. Men informanterna beskriver att bidraget är mer av kunskapsbyggande karaktär. Lagstiftningen rörande planering av kollektivtrafik är komplex och varierar med avseende på vilken påverkan projektet har på den byggda miljön. Informanterna uttryckte brist på kunskap om lagstiftningen och hade endast enstaka synpunkter om hur lagen skulle kunna förbättras. Arbetet med medborgarinflytande kan beskrivas som en symbolisk handling om inte planerarna själva tar initiativ till att utveckla dialogen mer än vad som krävs enligt lag. Beslutsfattandet kvarstår dock hos de politiker som företräder medborgarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)