Klimatpåverkan på ytterväggar i Stockholm ur ett fukt- och energiperspektiv

Detta är en Master-uppsats från KTH/Hållbara byggnader

Författare: Sandra Suursööt; [2023]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Det blir alltmer relevant att framtidssäkra byggnader mot klimatrisker och konstruera långsiktigt hållbara byggnader vilket bland annat framgår från olika miljöcertifieringar. I denna studie undersöks i en fallstudie hur tre vanligt förekommande väggkonstruktioner för en kontorsbyggnad presterar i ett framtida klimat för Stockholm med avseende på fuktsäkerhet och ur ett energiperspektiv. Metoden som använts kan appliceras på ett klimat för valfri stad. Analys av fuktsäkerhet för olika väggtyper har utförts i programmet WUFI, vilket specifikt används för sådana utredningar. I Stockholm och resterande Sverige medför klimatförändringar med hög sannolikhet enligt IPCC att medeltemperaturen kommer att fortsätta öka, i synnerhet under de kalla månaderna. Detta kommer att leda till en markant sänkning i energiförbrukning eftersom uppvärmning i dagsläget står för ca. 60 % av den totala energianvändningen i byggnader. Det ökade kylbehovet är förhållandevis litet, även om det ökar en del med klimatförändring. Energisimuleringar som genomfördes i IDA ICE påvisar detta och visar också att betongsandwichväggar leder till en något högre energiförbrukning i jämförelse med träregelväggar, även i framtida klimat.Inverkan av köldbryggor eliminerar totalt den goda nyttan man kan åstadkomma med hjälp av materialval. Gällande fuktsäkerheten uppvisades inga större skillnader mellan de tre väggkonstruktionerna då simuleringar genomfördes för att representera ett framtida klimat, vilket är i enlighet med liknande studier som genomförts.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)