Lärstilar

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

Sammanfattning:

Syftet med uppsatsen har varit att se om en grupp utvalda lärare med respektive utan pedagogisk utbildning använder sig av pedagogiska verktyg i undervisningen. Vi har genomfört observationer i klassrummen för att därigenom lättare kunna se sammanhangen när intervjuerna sedan genomfördes.

I de teoretiska utgångspunkterna har vi valt att se närmare på speciellt Kolbs modell och Dunns lärstilsmodell. De lyfter fram modeller som kan utformas praktiskt och göra det lättare för den enskilde individen att omforma materialet för att kunna nyttja detta till en bättre inlärning.

Vidare har vi valt att studera Howard Gardners utvecklade syn på intelligens, det han benämner som ”de nio intelligenserna”. Gardner menar

I resultatet av våra intervjufrågor framkom att lärarna använde sig av lärstilar i någon form, men saknade tiden för att utveckla den egna kunskapen mer. De ansåg även att det på våra praktiska skolor var viktigt att individanpassa lärandet och att använda sig av lärstilar.

Slutligen diskuterade vi hur man kan frigöra tid för kompetensutveckling för lärarna.att intelligens inte är en fråga om hur intelligent man är, utan hur man är intelligent.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)