Hållbar utveckling i undervisningen : – En konsumtionsuppsats om forskning kring undervisningsmetoder i geografi

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur; Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

Författare: Eveline Hagenklint; Philip Spångberg; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med litteraturstudien är att genom tidigare forskning undersöka hur undervisning inom geografi kan utformas och vilka metoder som existerar gällande undervisning för hållbar utveckling. I litteraturstudien besvaras syftet genom tre frågeställningar. De handlar om hur undervisning gällande hållbar utveckling inom geografi kan utformas, vilka undervisningsmetoder som förespråkas samt vilka för- respektive nackdelar som finns med de metoder som förespråkas. Resultatet av frågeställningarna sammanfattas i litteraturstudien där tre framträdande undervisningsmetoder presenteras samt vilka för- och nackdelar som finns med de tre metoderna. De tre metoderna kallas för faktaorienterad, normerande och pluralistisk undervisning.Vid insamling av litteratur gjordes avgränsningar, de avgränsningar som gjordes var att litteraturen skulle handla om undervisningsmetoder gällande hållbar utveckling samt vilka för- och nackdelar som finns med metoderna. I urvalet av litteratur har en innehållsanalys genomförts för att hitta gemensamma mönster i forskningen som studerats. Då hållbar utveckling är ett område som rör alla världens länder har det även i litteraturstudien gjorts en internationell utblick, för att se hur undervisning om hållbar utveckling ser ut även i andra länder.Konsumtionsuppsatsen avslutas sedan med en avslutande diskussion där slutsatser presenteras utifrån litteraturstudiens resultat. I den avslutande diskussionen presenteras även vad framtida forskning inom området skulle kunna handla om.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)