Aktieutdelning och livscykelteori : En studie av Small- och Mid Cap företag noterade på OMX- Stockholm

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Sammanfattning:

Tidigare studier av Fama & French (2001) och DeAngelo, DeAngelo & Stulz (2006) kring vad som påverkar aktieutdelningar har väckt intresset att undersöka om liknande faktorer går att använda för att förklara aktieutdelningar på den svenska aktiemarknaden. Syftet med studien är att kvantitativt undersöka om variabler för mognad (RE/TE), lönsamhet (ROA), försäljningstillväxt (SGR) och storlek (Size) med grund ifrån bl.a. Fama et al. (2001) samt DeAngelo et al. (2006) har signifikans för förklarandet av företags benägenhet att ge aktieutdelning på OMX- Stockholm.

Teorier vilka undersökningen stödjer på inkluderar irrelevansteorin, livscykelteorin, agency problem och pecking order. Den finansiella datan har insamlats ifrån databasen Retriever och de statistiska beräkningarna har utförts i datorprogrammet SPSS. Den valda tidsperioden sträcker sig från år 2004 till 2013, där 27 Small Cap och 28 Mid Cap företag har undersökts. Large Cap har valts bort då sannolikheten är hög att valet av deras utdelningsbeslut beror på deras fas i sin livscykel (DeAngelo et al., 2006). De valda variablerna för regressionsanalysen är mått för mognad (RE/TE), försäljningstillväxt (SGR), lönsamhet (ROA) samt storlek (Size).

Tabeller över medianvärden har beräknats, vilka i likhet med DeAngelo et al. (2006) livscykelteori visar att aktieutdelare är mer lönsamma, har högre tillväxt och högre mognad. I skillnad mot DeAngelo et al. (2006) har resultatet visat att måttet för försäljningstillväxten (SGR) skiljer sig, där DeAngelo et al. (2006) resultat fick fram att försäljningstillväxten (SGR) var lägre för företag vilka ger aktieutdelning. Resultaten för de slutgiltiga medianvärdena har inte visat skillnad varken före eller efter finanskrisen 2008.

De utförda statistiska beräkningarna har resulterat i att variablerna för mognad (RE/TE) samt storlek (Size) till skillnad ifrån den amerikanska studien utförd av DeAngelo et al. (2006) är icke-signifikanta. Resultaten av studien har vidare visat på signifikanta samband mellan aktieutdelning och förklaringsvariablerna försäljningstillväxt (SGR) och lönsamhet (ROA).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)