SAMARBETSKULTUR I EN RESULTATINRIKTAD ORGANISATION - Om ledarskapets påverkan för grupputvecklingen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att undersöka en grupps sammanhållning och hur dearbetar med problemlösande samarbetskultur. Uppsatsen syftar också till attse ledarskapets påverkan för gruppens sammanhållning.Teori: Tidigare forskning kring gruppers utveckling och bemanningsbranschenspåverkan på de anställda samt teorier om grupputveckling, problemlösandesamarbetskultur, olika ledarskapsstilar och dess påverkan för grupper.Metod: Studien utgår från en kvalitativ metod och empirin har samlats in genom sjustycken semistrukturerade djupintervjuer som spelats in. Därefter harintervjuerna transkriberats, kodats och delats in i teman som slutligenanalyserats tillsammans med de valda teoretiska ramverken.Resultat: Resultatet visar att gruppen har en god sammanhållning och har kommitlångt i dess utveckling. Gruppen värderar kommunikation, öppenhet ochrespekt och beskriver hur de arbetar med mycket feedback och är lyhörda förvarandras arbetsbelastning. De har tydlig struktur i sitt arbete och har godproblemlösningsförmåga. Ledarskapet i gruppen fungerar utifrån ett tjänandeperspektiv snarare än auktoritärt och upplevs främja utveckling ochansvarstagande i gruppen vilket således genererar grupputveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)