SAMARBETSKULTUR I EN RESULTATINRIKTAD ORGANISATION - Om ledarskapets påverkan för grupputvecklingen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att undersöka en grupps sammanhållning och hur de arbetar med problemlösande samarbetskultur. Uppsatsen syftar också till att se ledarskapets påverkan för gruppens sammanhållning. Teori: Tidigare forskning kring gruppers utveckling och bemanningsbranschens påverkan på de anställda samt teorier om grupputveckling, problemlösande samarbetskultur, olika ledarskapsstilar och dess påverkan för grupper. Metod: Studien utgår från en kvalitativ metod och empirin har samlats in genom sju stycken semistrukturerade djupintervjuer som spelats in. Därefter har intervjuerna transkriberats, kodats och delats in i teman som slutligen analyserats tillsammans med de valda teoretiska ramverken. Resultat: Resultatet visar att gruppen har en god sammanhållning och har kommit långt i dess utveckling. Gruppen värderar kommunikation, öppenhet och respekt och beskriver hur de arbetar med mycket feedback och är lyhörda för varandras arbetsbelastning. De har tydlig struktur i sitt arbete och har god problemlösningsförmåga. Ledarskapet i gruppen fungerar utifrån ett tjänande perspektiv snarare än auktoritärt och upplevs främja utveckling och ansvarstagande i gruppen vilket således genererar grupputveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)