Den förändrade livsstilen - Personers upplevelse av att leva med stomi : Beskrivande litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Introduktion: Vid en skada eller sjukdom i mag-tarmkanalen kan inläggning av stomi behövas. Genom kirurgi skapas en öppning mellan tarm och bukväggen och därmed skapar man en ny tömningsväg - en så kallad stomi. För att personer ska kunna axla tillvaron med en stomi krävs det att sjuksköterskan har adekvata kunskaper om stomiutrustning, stomivård, hur det är att leva med stomi och stomikomplikationer. Sjuksköterskans roll är att hjälpa och undervisa personer som är i en krissituation på grund av sjukdom och medicinsk behandling.   Syfte: Syftet är att beskriva personers upplevelse av att leva med stomi.   Metod: En beskrivande litteraturstudie som baseras på 11 vetenskapliga artiklar, varav åtta är kvalitativa och tre är kvantitativa.   Huvudresultat: Resultatet visade att stomiopererade upplevde en förändrad syn på sin kroppsbild, de hade komplikationer som läckage och okontrollerbara gasavgångar som upplevdes med skam och en förlust av kontroll. Detta upplevdes inverka på det sociala livet som påverkats drastiskt och bidrog till att många isolerade sig under den första perioden efter stomikirurgin, medan andra upplevde det som en positiv förändring som skapat en stabilare vardag och ett socialare liv. Det upplevdes en oro för hur den förändrade kroppen skulle påverka eventuella partners. Bristen på information upplevdes påverka egenvårdshanteringen när de senare återgick till hemmet. Kost och aktiviteter upplevdes förändras efter de fått stomin.   Slutsats: Att få en stomi upplevdes som en stor förändring i varje persons liv. De påverkades på många olika sätt och det blev för många en upplevelse av begränsning i kroppsuppfattning, sexualitet, egenvård och socialt. Ofta upplevdes rädsla, oro och skam. Studier visar att stöd, information och kunskap underlättar för personer att anpassa sig till livet med stomi. Sjuksköterskan kan i sin yrkesprofession genom att ha kunskap om detta, bemöta dessa personer med en bättre förståelse för hur upplevelsen av att leva med stomi hanteras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)