Särskilda beredskapspolisen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Polisutbildningen

Sammanfattning: 1996 beslutade riksdagen att utöka beredskapspolisorganisationen med en ”särskild beredskapspolis”. Denna skulle ha bättre utbildning och utrustning än den tidigare beredskapspolisen och även kunna användas till polisiära uppgifter i fredstid. Sedan 1 januari 2002 finns därför 1500 särskilda beredskapspoliser utbildade och placerade vid polismyndigheterna runt om i Sverige. Särskilda beredskapspolisens uppgifter är att delta i polisverksamhet som syftar till befolkningsskydd och räddningstjänst. Även då samhället har utsatts för eller riskerar att utsättas för särskilt svåra och påfrestande situationer från ordnings- och säkerhetssynpunkt, samt till andra lämpliga polisuppgifter kan de kallas in. Vårt arbete syftar till att beskriva de krav som ställs på färdiga särskilda beredskapspoliser samt den utbildning personalen inom särskilda beredskapspolisens tillhandahåller. Vi har också att behandlat deras befogenheter, samt den lagstiftning som reglerar nyttjandet av särskilda beredskapspolisen. I dagsläget ligger beslutet om användningen av särskilda beredskapspolisen på Regeringen, en önskan RPS har är att beslutet ska vara deras att fatta. Om så skulle bli fallet kan det bli så att särskilda beredskapspolisen kommer att användas mer frekvent än. Kommer då den särskilda beredskapspolisen användas mer frekvent krävs enligt våran mening en utökad utbildning

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)