Effekten av fysisk aktivitet vid depression

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

Sammanfattning:

Bakgrund: Depression är en folksjukdom som kan drabba alla människor oavsett ålder, kön och etnicitet. Den effektivaste behandlingen av depressioner anses vara en kombination av antidepressiva läkemedel och samtalsterapi. Det finns vissa belägg för fysisk aktivitet som ett framgångsrik preventiv åtgärd mot depression. Regelbunden fysisk aktivitet har en stor betydelse för folkhälsan och motverkar de vanligaste folksjukdomarna. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva evidens för effekt av fysisk aktivitet i samband med depression. Metod: Metoden var en litteraturstudie. Tio vetenskapliga artiklar granskades, analyserades och sammanställdes därefter utifrån effekten av fysisk aktivitet vid depression. Resultat: Resultatet av denna litteraturstudie visade att evidensen för effekt av fysisk aktivitet minskar risken för framtida ångest och depression. Slutsats: Effekt av fysisk aktivitet vid depression eller depressionssymtom i dagsläget inte är bevisad, eftersom många av studierna inom området inte når upp till vetenskapliga krav. Ett flertal studier visar dock att fysisk aktivitet påverkar depressionssymtom i positivt utsträckning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)