Effekter av komplementära behandlingsmetoder vid preoperativ oro och ångest: en litteraturstudie.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Patienters upplevelse av oro och ångest inför ett operativt ingrepp är vanligt förekommande inom sjukvården. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva effekterna av komplementära behandlingsmetoder i samband med patienters preoperativa oro och ångest. Studien bygger på elva vetenskapliga artiklar. De komplementära behandlingsmetoder som kunde påvisas i denna studie var musikterapi, vägledd visuell bildterapi och Therapeutic Touch. Av dessa visade sig musikterapi var den mest framträdande. Resultatet redovisas i två tema: effekter på oro och ångest respektive fysiologiska effekter av komplementär behandling. Resultatet tyder på att komplementära behandlingsmetoder är ett effektivt sätt för sjuksköterskan att hjälpa patienten att hantera sin oro och ångest. Samtidigt kan de komplementära behandlingsmetoderna även sänka fysiologiska parametrar så som puls, blodtryck och andningsfrekvens på ett positivt sätt, vilket är önskvärt inför ett operativt ingrepp. Med en komplementär behandlingsmetod som vårdhandling, ökar möjligheterna för sjuksköterskan att utöva en personcentrerad vård och därmed förhöja patientens känsla av trygghet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)