Vilka lärandemetoder inom matematik gynnar elever på högstadiet?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Författare: Jeff Skarenstedt; [2018]

Nyckelord: Algebra; didaktik; högstadiet; Lev Vygotskij;

Sammanfattning: Mitt syfte med detta arbete är att studera pedagogiska och didaktiska val som en lärare gör. I sammanhanget studeras teoretiska val och viss sorts pedagogik samt hur detta visar sig i konkreta metoder kopplade till matematikundervisning, med frågeställningen: Vilka lärandemetoder i algebra gynnar elever på högstadiet? I sammanhanget är teorier, praktik, bra matematiklärare och lärandemetoder av relevans. Databaser som användes var ERIC via EBSCO, libsearch, google scholar och google. Materialet som användes indikerar att det finns flera faktorer som påverkar lärandet positivt. Några av dessa är: sociokulturellt lärandeperspektiv, metakognition, den proximala utvecklingszonen, problemlösning, missuppfattningar- och flera lösningsmetoder inom algebra. För att kunna genomföra dessa begrepp och metoder optimalt måste man även vara enligt elever en god lärare, t.ex. tålmodig, förstående och omtänksam.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)