Varumärkets väg in i framtiden : - Hur påverkas okonventionella varumärken av kommissionens förslag?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

Utformningen av varumärken har traditionellt sätt bestått av ett ord, en figur eller en kombination av de två. Idag finns istället en ökad förfrågan från företagens marknadsföringsavdelningar att arbeta med mer okonventionella varumärken såsom hologram, doft, ljud och liknande kännetecken som påverkar sinnena hos konsumenterna. Eftersom dagens rättsliga reglering för att registrera ett varumärke kräver en grafisk återgivning försvåras registreringen av okonventionella varumärken. Uppsatsens syfte är därför att analysera kravet på grafisk återgivning med bakgrund av kommissionens förslag på ändring av definitionen av vad som kan utgöra ett registrerbart varumärke. Uppsatsen avser också att utreda om gällande rätt utgör ett harmoniserat område på EU-rättslig nivå såväl som internationellt.

 

Det är idag möjligt att registrera ett okonventionellt varumärke om återgivningen uppfyller Sieckmannkriterierna. EUD:s lösning på problemet att registrera okonventionella varumärken utefter Sieckmannkriterierna, framförallt icke-visuella, leder till en rättsosäkerhet. En återgivning av ett icke-visuellt varumärke kräver nämligen att återgivningen sker indirekt, och en indirekt återgivning uppfyller inte kraven enlig Sieckmannkriterierna. På så vis är gällande rätt för registreringen av okonventionella varumärken ett rättsosäkert område som inte uppfyller sitt ändamål.

 

Kommissionens förslag att slopa kravet på grafisk återgivning är en lösning som gör det möjligt att återge okonventionella varumärken direkt och på så vis fungera på ett mer ändamålsenligt sätt än gällande rätt. Förlaget innebär en teknikneutral lagstiftning, såsom i amerikansk rätt, vilket gör att framtida teknik för olika typer av återgivning blir enklare. Genom förslaget behöver därför inte varumärkesrätten anpassas efter tekniken. Förslaget ger också en möjlighet till en framtida harmonisering av varumärkesrätten på EU-nivå såväl som på internationell nivå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)