Personers erfarenheter av vårdpersonals bemötande och omhändertagande vid bipolär sjukdom : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Introduktion: Bipolär sjukdom är en av flera olika psykiatriska diagnoser som bidrar till en psykisk ohälsa. Bipolär sjukdom kännetecknas av manier och depressioner som kan bli så allvarliga att det kan behövas vård på sjukhus. Bemötandet och omhändertagandet mellan vårdpersonal och personer med bipolär sjukdom är därför särskild viktig för att säkerställa att personer med bipolär sjukdom får den vård de behöver. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka personers erfarenheter av vårdpersonals bemötande och omhändertagande vid bipolär sjukdom inom både öppen- och slutenvård. Metod: En strukturerad litteraturstudie har använts, där kvalitativa artiklar har studerats och analyserats. Resultat: Tio vetenskapliga artiklar inkluderades för analys och resulterade i fem olika teman enligt följande: vikten av att vårdpersonal lyssnar på personer med bipolär sjukdom, tidsbrist som hinder i omhändertagandet och bemötandet, vikten av stöd och förståelse från vårdpersonalen, behov av information för personer med bipolär sjukdom och behov av personcentrerad vård till personer med bipolär sjukdom. Slutsats: Denna studie för med sig kunskap inom olika aspekter som anses viktiga vid både bemötande och omhändertagandet för personer med bipolär sjukdom. Studiens resultat kan stödja vårdpersonalens bemötande respektive omhändertagande till personer med bipolär sjukdom.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)