Equiband – påverkar det rörelsesymmetrin hos häst? : en cross-over studie

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Clinical Sciences

Sammanfattning: Hos häst är hälta och ryggsmärta en stor anledning till försämrad prestation. Även hos människa är ryggsmärta och speciellt smärta i ländrygg ett stort problem. Studier på människa tyder på att bålstabilitet är av betydelse för dynamisk stabilitet av rygg och bäcken, samt prestation och hållbarhet. Träningsprogram som syftar till att aktivera bålmuskulatur och på så vis lindra smärta och förbättra stabilitet och dynamisk rörelse av ryggraden utövas i stor utsträckning av personer med ländryggssmärta. Övningar med elastiska träningsband har visat sig öka muskelaktiviteten i ländrygg och bäcken hos personer med svag bålmuskulatur. För häst har ett bålträningssystem utvecklats som består av två breda elastiska band med ett tillhörande schabrak i vilket banden fästs. Systemet har fått namnet Equiband och anses enligt tillverkarna öka bakbenens rörelsesymmetri och aktivitet samt bidra till förbättrad proprioception samt ökad bålstabilitet genom aktivering av bålmuskulatur. Syftet med detta arbete var att undersöka om det var någon skillnad i hästars grad av rörelsesymmetri under användning av Equibandet jämfört med utan band. Hypotesen var att hästarna skulle röra sig mer symmetriskt med Equibandet. Graden av rörelsesymmetri har registrerats med hjälp av en sensorteknik, IMU:s (inertial measurement units). Sju hästar ingick i en randomiserad cross-over studie. Hästarna värmdes upp innan insamling av data påbörjades. Mätningar gjordes i trav i fyra delar på rakt spår samt i vänster och höger varv under longering och har därefter analyserats. För att fästa schabraket användes en tömkörningsgjord. Mätvärden har jämförts med hjälp av parade t-test mellan hästarnas rörelsesymmetri utan utrustning och med Equiband samt mellan rörelsesymmetrin utan utrustning och med tömkörningsgjord samt med Equiband och med gjord. Att hästarna mättes utan utrustning innebar att de var utrustade med träns och IMU sensorer. Vid jämförelse mellan rörelsesymmetri utan utrustning och med Equiband kunde en signifikant skillnad i symmetri påvisas mellan de olika mätningarnas medelvärde av den vertikala höjdskillnaden mellan de båda steghalvorna gällande bäckenets högsta (p=0,049) och lägsta (p=0,009) position på rakt spår. Sex av sju hästar fick en minskad grad av symmetri med Equiband jämfört med utan utrustning. En signifikant skillnad mellan rörelsesymmetri utan utrustning och med Equiband kunde även påvisas vad gäller huvudets lägsta (p=0,011) position på volt i höger varv. Samtliga deltagande hästar fick en minskad grad av symmetri med Equiband jämfört med utan utrustning. Vid jämförelse mellan rörelsesymmetri utan utrustning och med gjord kunde en signifikant skillnad i symmetri påvisas vad gäller bäckenets högsta (p=0,003) position på volt i vänster varv. Samtliga hästar fick en ökad grad av symmetri med gjord jämfört med utan utrustning. Vid jämförelse mellan rörelsesymmetri med Equiband och med gjord kunde inga signifikanta skillnader påvisas. Resultatet från denna studie tyder inte på en ökad grad av rörelsesymmetri hos hästar under användning av Equiband. En svaghet med studien är det låga antal deltagande hästar, vilket kan ha en påverkan på resultatet. Vidare studier behövs för att undersöka om Equibandet bidrar till en ökad grad av rörelsesymmetri eller inte. Det skulle även vara relevant att undersöka muskelaktivitet under användningen av Equibandet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)