Vårdpersonals attityder till planerat kejsarsnitt, en litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Jakobsson, H & Nordström, L. Vårdpersonals attityder till planerat kejsarsnitt, enlitteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad, 15 högskolepoäng. Malmö högskola:Hälsa och samhälle. Utbildningsområde omvårdnad, 2009.Andelen gravida kvinnor som förlöses med planerat kejsarsnitt ökar såväl nationelltsom internationellt. I arbetet med att vidareutveckla vård och omvårdnad för dessakvinnor är det viktigt att medvetandegöra vilka attityder som kan förekomma hosvårdpersonalen de möter i sina kontakter med hälso- och sjukvården. Syftet medföreliggande studie var att undersöka vad den vetenskapliga litteraturen innehålleravseende vårdpersonals attityder till planerat kejsarsnitt. Metoden som användes varen litteraturstudie baserad på 12 artiklar funna genom systematiska sökningar i databasernaCinahl, Google Scholar, PsychInfo och PubMed samt genom kompletterandemanuella sökningar. Resultatet visade att de attityder till planerat kejsarsnitt somfinns beskrivna hos vårdpersonal nästan uteslutande rörde de kejsarsnitt som utförs påmoderns begäran utan medicinsk indikation. Attityderna till dessa kejsarsnittvarierade inom och mellan olika länder, personalkategorier, specialiseringar,arbetsplatser och individer. Vårdpersonals attityder kunde dessutom påverkas avfaktorer som genus, egna erfarenheter av och önskemål om förlossningssätt, synen påförlossningsrädsla och autonomi, födande kvinnors ekonomiska och sociala statussamt vårdpersonals rädsla för juridiska påföljder.Nyckelord: Attityder, planerat kejsarsnitt, vårdpersonal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)