Maktförskjutning i BDSM-relationer och dess betydelse för personlig utveckling

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Det finns ett stigma runt individer som praktiserar BDSM och lever i relationer med någon form av maktförskjutning. Den här studien gjordes för att öka förståelsen för individer som själva valt att leva i en relation med inslag av maktförskjutning. Studien handlade om huruvida maktförskjutning påverkar individers syn på sig själva och deras personliga utveckling. Sju män och sju kvinnor intervjuades, både dominanta och undergivna. Resultatet gav fyra teman och åtta subteman. Centralt i resultatet var kommunikation, dominans, kärlek och personlig utveckling. Deltagarna berättade om hur relationen påverkat dem på olika sätt och genom att leva i en relation med maktförskjutning upplevdes en förstärkt självkänsla. De effekter som bland andra belystes av deltagarna, var att acceptera sig själv och att växa som människa och partner. Kärlek, kommunikation och samtycke är några essentiella begrepp inom BDSM-relationer, vilket även är vad majoriteten av deltagarna själva nämner som faktorer till deras personliga utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)