Andelsbaserad gränsrotsfinansiering i privata aktiebolag Om dess förhållande till kategoriindelningen i aktie- bolagslagen

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: I Sverige är den överlägset mest använda bolagsformen aktiebolaget. Till aktiebolagsformen följer en valmöjlighet i om det ska registreras som ett privat eller publikt aktiebolag. I beslutet ingår en förståelse för att det aktualiseras delvis olika regler. För affärsverksamheter som väljer en publik aktiebolagsform har det typiskt föreskrivits ett större behov av reglering eftersom omfattningen och spridningen av aktier förväntas vara större. I motsatt riktning har behovet av reglering för privata aktiebolag varit mindre och därigenom utrymmet för aktieägarnas egna överenskommelser större. Idag går det emellertid att konstatera att utvecklingen går i en annan riktning. Det tidigare antagandet om att det går att dra en skiljelinje mellan privata och publika aktiebolag i deras spridning av aktier är under utmaning. I takt med att flera alternativa finansieringsformer etableras har också privata aktiebolag erbjudits en enklare väg till att anskaffa kapital. En av dessa är andelsbaserad gräsrotsfinansiering, som också är föremål för denna studie. Fenomenet har uppstått genom etableringen av internetbaserade plattformar där företag ges en möjlighet att komma i kontakt med potentiella investerare. Utvecklingen hamnar i konflikt med det synsätt som lagstiftaren antagit i samband med införandet av en kategoriindelning i aktiebolagslagen. Det uppställer också frågetecken över hur det förhåller sig till direkta bestämmelser i lag, såsom förbudet mot spridning i aktiebolagslagen (ABL 1:7). En annan aspekt är att området saknas praxis och att lagstiftaren visat stor passivitet, vilket närmast skapat en laissez faire inställning bland privata aktiebolag. Det senare föranleder en fråga om det är dags att förändra lagstiftningen på området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)