Varför kämpar ni inte? - En kvantitativ studie om sambanden mellan självskattad social maskning, motivation och samvetsgrannhet inom semi-professionell fotboll.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Studien syftade till att undersöka om det gick att predicera en social maskning bland fotbollsspelare genom samvetsgrannhet, motivation, tid i laget och sportslig status. Social maskning är ett fenomen det forskats brett kring, men forskningen kring social maskning i fotbollssammanhang är begränsad. Begränsningen är särskilt stor på den nivå som undersöktes i denna studie, vilket är semi-professionella fotbollsspelare. En internetenkät besvarades av 91 fotbollsspelare inom målgruppen. Enkäten var en kombination av tre färdiga frågeformulär; ett Five Factor Model-formulär, Motives for Physical Activity Measure-Revised och Self-reported Social Loafing Questionnaire. Enkäten avslutades med demografiska frågor gällande tid i laget, antal startade matcher, divisionsnivå, ålder och kön. Påverkan på kriterievariabel mättes utifrån fyra prediktorvariabler med en standard multipel regressionsanalys för att testa studiens hypoteser. Resultatet visade att inre motivation korrelerade negativt med social maskning samt var det enskilt starkaste bidraget för att predicera social maskning och att även samvetsgrannhet korrelerade negativt med social maskning. Sportslig status uppvisade ingen korrelation med social maskning. Resultatet ledde till den praktiska rekommendationen för tränare att ta hänsyn till individers inre motivation och att utforma träningsmoment utefter detta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)