Beredning av Binnerbäck - Norraböda : En beredning av lokalnätet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Författare: Joakim Ask; [2020]

Nyckelord: el; elkraft; beredning; projektering;

Sammanfattning: Öland har under de senaste åren drabbats av flera strömavbrott. För att öka leveranssäkerheten och säkerställa kapaciteten av elleveransen investerar därför nätägaren i att vädersäkra elnätet mellan Binnerbäck och Norraböda.  Detta görs genom att gräva ner kablar och rasera befintligt luftledningsnät. Projektet omfattar både lokalt lågspännings- samt högspänningsnät på 12kV. Examensarbetet bestod i att bereda projektet. Detta innebar att utifrån projekteringen hitta en kostnadseffektiv och teknisk lösning för hur kablarna förläggs och elnätets komponenter placeras i verkligheten. Vid ändring från projekteringsunderlag så gjordes kontroll för att säkerställa att belastnings- och utlösningsvillkor uppfylls.   Rapporten består av en teoridel som förenklat sammanfattar utförandet av en beredning av ett lokalnät från början till slut. Därefter presenteras det projekt och det arbete som utfördes. Resultatet av detta examensarbete utgör underlag för de projekthandlingar som beredaren sammanställer och lämnar över till entreprenör som utför arbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)