Effekterna av hyresreformen 2011 - En successiv marknadsanpassning av hyressättningen?

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning:

 

Den här studien utreder om en successiv marknadsanpassning har påbörjats efter reformeringen av hyressättningen på bostadshyresmarknaden 2011. Med hjälp av data från Hyresgästföreningen testas två hypoteser med hjälp av regressionsmetoden difference-in-difference. För det första om det har skett en inflationsjusterad ökning av hyrorna efter reformen som är större än i perioden före. För det andra om hyrorna har ökat mer i attraktiva kommuner än i mindre attraktiva kommuner. Slutligen undersöks om hyresmarknadens parter har ändrat sina attityder efter reformen. Resultaten visar att den årliga genomsnittliga inflationsjusterade hyresförändringen är 0,27 % högre efter reformen. Vidare går det inte att bekräfta att större höjningar har skett i attraktiva kommuner. Hyresmarknadens parter har inte ändrat sina attityder generellt sett men de privata hyresaktörerna har efter reformen tagit en mer aktiv roll i hyresförhandlingarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)