Grundskolelärares val av undervisningsmetod i ett matematikklassrum

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

Sammanfattning: Detta examensarbete syftar till att med digitala kvalitativa intervjuer undersöka lärares användning av den kooperativa och traditionella undervisningsmetoden i matematikklassrummet i årskurs F-3. Studiens syfte är även att ta reda på vilken av de två metoderna lärare anser är den mest effektiva för att främja alla elevers kunskapsutveckling. Studien utgår från de fem grundprinciperna för kooperativt lärande; positivt ömsesidigt beroende, lika delaktighet och samtidig stödjande interaktion, eget ansvar, samarbetsfärdigheter och ‘feedback, feedup och feedforward’ (3F). Resultatet visar på att lärarna applicerar en blandning av de olika metoderna. Detta beror på att läraren kan behöva individanpassa beroende på vad som gynnar den enskilda eleven. Resultatet visar även på att de olika metoderna används i olika stor grad beroende på vilket arbetsområde lektionen behandlar. Den kooperativa undervisningsmetoden anses vara den mest effektiva för att främja elevernas kunskapsutveckling men eftersom den inte passar alla elever behövs en blandning av de båda för att tillgodose alla elevers olika behov. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)