Geotracking : En parameter för morgondagens hyror?

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning: Handeln i fysiska butiker står inför en stor utmaning, konkurrensen från e-handeln  tar marknadsandelar. Detta innebär ett problem för butiksinnehavare och därmed även för fastighetsägare. Många är idag överens om att handeln i fysiska butiker kommer att behöva genomgå stora förändringar för att fortsätta attrahera kunder. Många butiker blir idag mer som showrooms där människor testar varor som sedan handlas online. När detta sker så skiftar butikens syfte från försäljning till att vara en marknadsföringskanal för varumärket. Idag bestäms butikshyran till ett fast belopp eller baseras på omsättning men om butiken blir en marknadsföringsplats kan det vara mer relevant att ta betalt baserat på hur många som ser butiken. Med hjälp av en ny teknik vid namn geotracking kan man ta fram noggrann data på hur många personer som passerar utanför en butik. Geotracking är ett samlingsbegrepp för olika tillvägagångssätt att spåra människors geografiska position genom deras mobiltelefoner. Det går ut på att man på olika sätt mäter radiovågor som telefonerna sänder ut. Syftet med denna rapport är att undersöka om man kan använda geotracking som underlag för hyressättning av butikslokaler. För att besvara detta har rapporten delats in efter tre, för geotracking, grundläggande förutsättningar. Dessa är teknik, hyressättning och integritet. Resultatet av studien visar att det finns ett behov av att optimera hyressättningen av butiker för att möta framtida utmaningar. Den visar också att de tre grundförutsättningarna för geotracking går att uppfylla varför det är lämpligt att använda geotracking vid hyressättning av butikslokaler. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)