Säger en bild mer än tusen ord? Bildstöd som verktyg i kommunikationen med barn på sjukhus. En intervjustudie.

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Barn som vårdas på sjukhus upplever ofta den främmande sjukhusmiljön som otrygg, vilket kan medföra att barnet känner rädsla och upplever en förlorad kontroll. Barnet kan också ha svårt att förstå det språk som används inom sjukvården vilket kan resultera i att barnet inte känner sig inkluderad. Med hjälp av bildstöd kan informationen anpassas efter barnets ålder och utvecklingsnivå. Detta skapar förutsättning till att de förstår innebörden och blir delaktiga i vården. Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans upplevelse av att använda bildstöd som verktyg i kommunikationen med barn på sjukhus. Metod: Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor. Tolv sjuksköterskor intervjuades från två olika verksamheter i södra Sverige. Intervjuerna analyserades med innehållsanalys med en induktiv design. Resultat: Sjuksköterskorna upplevde att bildstöd var ett värdefullt verktyg i kommunikationen med barnet i alla åldrar. Bildstödet bidrog till att barnet kände sig mer delaktig i sin vård och att de upplevde mer kontroll. Sjuksköterskorna upplevde att barn som blev förberedda med bildstöd blev lugnare och visade mindre rädsla. En negativ aspekt som framkom, var att bilderna kunde ge ett ökat lidande, då barnet oroade sig i förväg inför en viss åtgärd. Vid språkbarriär var bilderna ett verktyg för att delge grundläggande information. Slutsats: Genom att använda bilder i kommunikationen krävs det inte lika många ord för att delge information. Trots många värdefulla effekter av bildstöd är verktyget implementerat på få pediatriska verksamheter i det dagliga arbetet. Ytterligare studier kring fenomenet samt enhetliga rutiner kring användandet av bildstöd är önskvärt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)