Effekten av aerob träning på smärtnivå hos fibromyalgipatienter, en systematisk litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

Sammanfattning: Bakgrund: Fibromyalgi är ett långvarigt smärtsyndrom med en prevalens kring 4 % för kvinnor och 1% för män. Träning rekommenderas till patienter som del i behandling. Tidigare sammanställningar av forskning visar på brister i kvalitet och variation i utformning av interventioner. Osäkerhet råder kring vilken typ av aerob träning som har störst effekt på smärta. Syfte: Denna litteraturstudie syftade till att sammanställa det vetenskapliga evidensläget gällande effekten av aerob träning på upplevd smärta hos fibromyalgipatienter. Metod: En litteraturstudie med systematisk litteratursökning i databaserna PEDro och PubMed. Studiernas kvalitet granskades med PEDros granskningsmall och en evidensgradering genomfördes med hjälp av GRADEstud. Resultat: Nio studier, med 529 deltagare totalt, av lägst medelhög kvalitet inkluderades i studien. Studierna visar på en positiv, kliniskt relevant effekt på smärtintensitet, av aerob träning vid jämförelse med kontrollgrupper och liknande effekt jämfört med annan aerob träningsmodalitet, lågintensiv träning eller styrketräning. Evidensstyrkan var måttligt hög för att likvärdig smärtminskning erhålls oberoende av modalitet av aerob träning. Evidensstyrkan var låg för att konkludera att aerob träning är bättre än en kontrollgruppsintervention, lika bra som styrketräning eller lågintensiv träning. Orsakerna till resultatet av evidensgraderingen beror främst på heterogenitet i studiernas interventioner. Konklusion: Det går utifrån granskningen inte att se någon skillnad avseende smärtintensitet mellan aerob träning och en annan aktiv intervention. Studierna är små, har skillnader i interventioner och resultat. Mot bakgrund av detta kan inga säkra slutsatser dras gällande vilken form av träning som är bäst vid fibromyalgi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)