Operationsteamets perioperativa kommunikation. En observationsstudie om följsamheten av Checklista för säker kirurgi 2.0

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Operationssjukvård är komplex och avancerad. Flera olika yrkeskategorier samarbetar utifrån egna kompetensområden och arbetar för patientens perioperativa omvårdnad. Den perioperativa omvårdnaden ska vara personcentrerad och operationsteamet ska arbeta för att ge en säker vård. För att kunna ge säker vård behövs god kommunikation mellan teammedlemmarna. Utifrån detta har flera olika kommunikationsverktyg utvecklats, däribland WHO Checklista för säker kirurgi. Checklista för säker kirurgi 2.0 utvecklades som en följd av WHO Checklista för säker kirurgi och har anpassats efter svensk operationssjukvård för att öka säkerheten ytterligare. Syfte: Att kartlägga operationsteamets användande av Checklista för säker kirurgi 2.0 i den perioperativa omvårdnaden. Med frågeställningar om hur många gånger den utförs korrekt och om det är skillnad mellan kirurgiska och ortopediska operationer. Metod: En icke-deltagande strukturerad observationsstudie där anpassade observationsformulär har använts. Resultat: 20 operationer har observerats, varav tio var kirurgiska och tio var ortopediska. Resultatet visar att Checklista för säker kirurgi 2.0 användes vid alla operationer dock inte på ett korrekt sätt. Resultatet visade att enskilda delar av checklistan utfördes på ett korrekt sätt. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan kirurgiska och ortopediska operationer, däremot fanns det skillnad i vilka distraktioner som uppkom under checklistans genomgång. Slutsats: Följsamheten till korrekt användande av Checklista för säker kirurgi 2.0 på den observerade operationsenheten var svår att upprätthålla, mestadels på grund av distraktioner i operationsteamet eller att delar missats att utföras

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)