Elever som anses oroliga och stökiga, problem eller utmaning

Detta är en M1-uppsats från Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

Sammanfattning:

 

Stockholms Universitet

Specialpedagogiska Institutionen

Förberedande kurs i specialpedagogik 30 p.

Vt. 2009. C-uppsats.

Karlsson, S & Löf, A-L. (2009) Elever som anses oroliga och stökiga, problem eller utmaning

 

 

ABSTRAKT

Syftet med den här studien är att beskriva hur några specialpedagoger uppfattar och reflekterar kring miljömässiga förutsättningar för inlärning för elever som blir sedda som oroliga och stökiga.

Våra frågeställningar är:

  • Hur uttrycker sig specialpedagogerna om elever som de ser som stökiga och oroliga?
  • Hur säger specialpedagogerna att skolan skapar förutsättningar och åtgärder för lärande hos de elever som anses vara oroliga och stökiga?
  • Hur framträder inkluderings - respektive exkluderingstankar i specialpedagogernas utsagor?

Undersökningen bygger på den kvalitativa forskningsintervjun, där resultaten grundar sig i intervjuer från en specialpedagog vilken arbetar inom den kommunala grundskolan, en specialpedagog i grundsärskolan, 7 specialpedagoger från grundsärskolan och en rektor från en friskola.

Dessa respondenter beskriver situationer och upplevelser utifrån sitt arbete kring begreppet "oroliga och stökiga" elever. Resultaten av studien visar att pedagogerna har en liknande syn på när och varför oro och stökighet uppstår samt hur den optimala inlärningen bör se ut för alla elever. Pedagogernas förhållningssätt och arbetssätt hjälper till att lyfta det positiva hos eleverna, genom att stärka och motivera eleverna i deras inlärningsprocess. Vi konstaterar att resultaten visar att då inlärningen har sin grund i didaktiken, där man ser samband mellan mål och undervisningsmetoder, breddas inkluderingsmöjligheterna och vidgar normalitetsbegreppet.

 

Nyckelord: koncentrationssvårigheter, förhållningssätt, pedagogisk miljö, inkludering och exkludering, en skola för alla.

 

 

Susanne Karlsson                                                                Handledare: Inger Assarson

Anna-Lena Löf                                                                   Examinator: Magnus Magnusson       

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)