Sökning: "Koncentrationssvårigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 391 uppsatser innehållade ordet Koncentrationssvårigheter.

 1. 1. Patienters upplevelser av livskvalité efter att ha vårdats i respirator till följd av Covid-19

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Emmelie Berghov; Lotten Sjödén; [2021]
  Nyckelord :Patient experience; quality of life; intensive care; mechanical ventilation; Covid-19; Patientupplevelse; livskvalité; intensivvård; respiratorvård; Covid-19;

  Sammanfattning : Bakgrund: Virusinfektionen Covid-19 drabbade världen i slutet av 2019 och de svårast sjuka kan drabbas av respiratorisk svikt och behöva respiratorvård på intensivvårdsavdelning. Tidigare forskning har visat att respiratorvård kan leda till försämrad livskvalité. LÄS MER

 2. 2. Vad gör vi mot käpparna i hjulen? : En kvalitativ studie om vad som hindrar elever att nå kunskapskraven och vilka åtgärder som görs för att hjälpa dem att nå dit.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anton Svenssson; [2021]
  Nyckelord :Stödåtgärd; svårigheter; extra anpassning; särskilt stöd; kunskapskrav;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ studie där intervjuer genomförts för att kartlägga vilka hinder som gör att elever i årskurs 4–6 inte når kunskapskraven för de samhällsorienterade ämnena. Studien syftar även till att kartlägga vilka stödåtgärder som används för att elever i behov ska nå kunskapskraven. LÄS MER

 3. 3. Pedagogiskt förhållningssätt i förskolan - hur arbetar pedagoger med barn som har ADHD eller koncentrationssvårigheter?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sara Linjamaa; Emilia Hizkiyal; [2021]
  Nyckelord :ADHD; concentration difficulties; attitudes; daycare and kindergarten; working methods; daycare and kindergarten environment; daycare and kindergarten teacher; child caregiver; ADHD; koncentrationssvårigheter; förhållningssätt; arbetsmetoder; förskolemiljö; förskollärare; barnskötare;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how educators in preschool and kindergarten handle children with ADHD diagnosis or concentration difficulties. Are the educators based on a special way of working with these children? We have chosen to use the theory of Vygotskijs sociocultural perspective. LÄS MER

 4. 4. Högskolestudenters upplevelser av att studera med dyslexi : Hinder, strategier och stöd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Kevin Lif Grönholm; Patricia Öz; [2021]
  Nyckelord :Dyslexia; students; experiences; challenges; strategies; support; Dyslexi; studenter; upplevelser; hinder; strategier; stöd;

  Sammanfattning : Dyslexi är ett allmänt förekommande funktionshinder med läs- och skrivsvårigheter som primära symtom. Tidigare forskning har visat att studenter med dyslexi stöter på en rad utmaningar i skolan, att det finns brister i lärares kompetens och tillgängligt stöd samt att dyslexi kan leda till ett flertal emotionella och sociala negativa bieffekter. LÄS MER

 5. 5. Dyslexi i undervisningen : En intervjustudie om dyslektikers styrkor och svagheter i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Cecilia Nordh; [2021]
  Nyckelord :Dyslexi; styrkor; svårigheter; skolgång; inkludering; sociokulturella perspektivet; tekniska hjälpmedel; självförtroende; koncentrationsförmåga; verbala; auditiva; enskilda eleven;

  Sammanfattning : Sammanfattning    Elever med dyslexi finns i alla klassrum. Ibland har de en dyslexidiagnos så vi vet att det är just dyslexi, ibland anar lärare bara att det är så. Det är inte alltid en lätt uppgift att bemöta dessa elever och ta sig tiden för att anpassa undervisningen efter dem. LÄS MER