Patienters erfarenheter av sluten psykiatrisk tvångsvård

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Tvångsvårdade patienters erfarenheter av sin vård hörs sällan. Inom den psykiatriska tvångsvården finns det många etiska aspekter att ta hänsyn till. Sjuksköterskans etiska kod måste appliceras även vid tvångsvård. Sjuksköterskan ska vara lyhörd, respektfull, visa medkänsla och värna om patientens integritet. Tvångsvårdade patienter är en sårbar patientgrupp. Dessa patienter vårdas enligt LPT men har även rätten till information och delaktighet som regleras av patientlagen och HSL. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt är att bidra till en djupare förståelse för patienters erfarenheter av tvångsvård inom sluten psykiatrisk vård. Metod: En litteraturöversikt med artiklar som använder en kvalitativ ansats och induktivt förhållningssätt. Litteratursökningar har gjorts i databaserna Cinahl, PubMed, Scopus och PsycInfo. Resultat: Nio originalartiklar har analyserats. Studiernas deltagare rapporterar både positiva och negativa erfarenheter av tvångsvård. Deltagarnas negativa erfarenheter baserades på informationsbrist, bristande delaktighet, autonomi, integritet, brist på andra behandlingsalternativ samt negativa vårdrelationer. Deltagare från flera studierna upplevde att de inte blev informerade om sin vård samt inte gjordes delaktiga. Dessutom påpekade flera deltagare att de inte blev sedda eller hörda av personalen. Flertalet deltagare berättade även att de blev kränkta och förolämpade av personalen samt upplevde att personalen inte accepterade dem som de är. De positiva erfarenheterna baserades på positiva vårdrelationer, upplevelsen av avdelningen som en trygg plats samt delaktighet i sin vård. Det fanns deltagare som upplevde positiva vårdrelationer och respektfullt bemötande. Flera deltagare berättade att de gjordes delvis delaktiga i sin vård. Det var dessutom flertalet deltagare som uttryckte att deras tvångsvård blev som en räddning i livet. Slutsats: Sjuksköterskans förhållningssätt kan påverka patienternas erfarenheter av tvångsvården. Både patienternas positiva och negativa erfarenheter kan användas vid förbättringsarbete inom sluten psykiatrisk vård. Fortsatt forskning inom ämnet är nödvändigt för att öka förståelsen för denna patientgrupp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)