Sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter i livets slutskede inom slutenvård : En litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Sammanfattning: Bakgrund: Behovet av vård i livets slut är stort. Där har sjuksköterskor en stor och viktig roll för att stödja patienten och anhöriga. Sjuksköterskor har ett övergripande ansvar i omvårdnadsarbetet och är även arbetsledare och samordnare mellan de olika professionerna. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede inom slutenvården. Metod: Det gjordes systematiska litteratursökningar i databasen Pubmed och Cinahl, vilket resulterade i 11 vetenskapliga artiklar. Analysen gjordes med en kvalitativ innehållsanalys utifrån ett inifrånperspektiv. Resultatet: Analysen resulterade i sex slutkategorier: En känsla av otillräcklighet bidrar till stress, Kunskapsbrist skapar osäkerhet, God kommunikation ger en säkrare vård, En känsla av att existentiella frågor är svåra, En känsla av att döden är närvarande, En vilja att ge en god vård.   Slutsats: Det finns ett stort behov av mer kunskap bland sjuksköterskor som ger vård i livets slutskede. Det behövs bättre förutsättningar för att känna sig trygg och säker att vårda patienter i livets slutskede. Välutvecklade strategier för att hantera svårigheterna som kan uppstå i arbetet är viktigt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)