”Bara ett bloss till” Patienters upplevelser av rökstopp vid KOL

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

Sammanfattning: Tidigare forskning har visat att det upplevs svårt för patienter med KOL att sluta röka fastän det finns en medvetenhet om riskerna med rökning. I dagens samhälle är det många patienter med KOL som röker. Bakgrunden beskriver vad KOL är, vilka riskfaktorer som finns för denna sjukdom, vad cigaretter innehåller och hur de påverkar vår kropp. Bakgrunden beskriver även hur motiverande samtal kan användas som ett verktyg för rökavvänjning och sjuksköterskans roll i detta hälsofrämjande arbete. Studiens syfte är att belysa patienters upplevelse av att försöka sluta röka när de lider av KOL. Studien har utförts som en litteraturstudie med kvalitativ ansats där nio artiklar har analyserats. Analysen har resulterat i tre teman och åtta subteman. Resultatet visar bland annat att patienter upplever en stor frustration och ilska över att inte lyckas sluta röka, att de upplever rökstopp som att förlora en vän och att de kan känna att de ibland slutar röka för att tillfredsställa andra. Resultatdiskussionen lyfter fram de viktigaste resultaten i studien så som Det är mitt eget fel, Att vara fast i den onda cirkeln, Ensamhet och Ett liv fyllt med ursäkter. Här belyses att sjuksköterskan är en viktig del i rökavvänjningsprocessen och att alla patienter har olika förutsättningar och resurser vilket fordrar olika tillvägagångssätt för behandling. För att patienten ska bli motiverad och bekräftad i sin situation bör det läggas stor vikt vid vårdrelationen och patienternas livsvärld. Genom att sjuksköterskan fungerar som en trygg bas och ger adekvat undervisning och information till patienter kan ohälsa förebyggas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)