Konceptuell logistikmodell för planering i anläggningsbranschen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

Sammanfattning: Idag har bygg- och anläggningsbranschen låg produktivitet och icke-värdeskapande aktiviteter uppgår till 30- 35% av projektets produktionskostnad. Genom en effektiv logistikhantering ökar produktiviteten och minskar slöserier och därmed byggkostnaden. Studien fokuserar på anläggningsbranschen då det i dagsläget är brist på forskar- och grundutbildad personal inom anläggning vilket även speglar sig i antalet vetenskapliga artiklar som publicerats inom anläggning. Det finns därför ett syfte i att skapa en större teoretisk förståelse för anläggningsbranschen. Studiens syfte har varit att undersöka planeringsfasen för logistik i ett anläggningsprojekt och ta fram en konceptuell logistiskmodell för ett anläggningsprojekt. I anläggningsprojekt är det ofta problem med stora projektytor och svåråtkomlig terräng men det kan även vara problem med trånga utrymmen runt projektet. Dessutom innebär projekt i anläggningsbranschen ofta omfattande hantering av massor. I fallföretaget finns det ingen tydlig logistiskmodell som efterföljs och man har svårt att se fördelarna med att använda logistik. Målet med studien är att genom den konceptuellt framtagna logistiskmodellen få ett standardiserat arbetssätt och därmed effektivisera produktionen och minska kostnaderna. Dessutom är målet att bidra till forskningen om logistik i anläggningsbranschen. Explorativt forskningssyfte har använts för att uppfylla studien syfte. Detta för att skapa en större förståelse för logistik i anläggningsbranschen. Forskningsansatsen är deduktiv i och med att logistikmodellen har utvecklats från befintlig teori, och testas empiririsk i fokusgrupper. En kvalitativ strategi har tillämpats på denna studie då fokus är på att skapa en djupare förståelse och ge möjlighet till anpassning beroende på vad som hittas i datainsamlingen. De datainsamlingsmetoder som har använts är litteraturstudie, intervjuer, fokusgrupper och kvalitativ sekundärdata. För att säkerställa studiens kvalitet användes triangulering men även granskning av handledare och personer som deltog under fokusgrupper och intervjuer. Den konceptuella logistiskmodellen består av sjutton komponenter som innehåller aktiviteter/verktyg och förutsättningar som krävs för en effektiv logistikhantering i anläggning. Med hjälp av denna modell kan företag utvärdera vilka logistiska aktiviteter som bör genomföras i ett anläggningsprojekt samt se vilka förutsättningar som krävs. I fallföretaget genomförs inte alla dessa aktiviteter och det är vissa viktiga förutsättningar som fattas. Fallföretaget rekommenderas att upprätta en utbildning om logistik, skapa en tydligare logistikorganisation och ta fram standardiserade processer för logistik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)